ALGEMENE VOORWAARDEN


Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"MAES notaris": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAES notaris B.V., gevestigd te Maassluis, kantoorhoudende te 3134 NW Vlaardingen, Oosthavenkade 39, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24255497, tevens handelend onder de namen MAES notaris B.V., MAES notaris, MAES notarissen en Basisnotarissen Rijnmond;

"Stichting": Stichting Executele MAES notarissen, gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te 3134 NW Vlaardingen, Oosthavenkade 39, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60029080;

KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 2511 BW Den Haag, Spui 184;

Opdrachtgever”: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die MAES notaris opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden;

“WNA”: Wet op het notarisambt;

WWFT”:      Wet       ter      voorkoming      van      witwassen       en       financieren      van  terrorisme.

Artikel 1
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door MAES notaris uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van MAES notaris, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen MAES notaris en derden. 

2.       Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, waaronder mede worden begrepen derden waarmee MAES Notaris een samenwerkingsverband is aangegaan, de stichting, alsmede alle kandidaatnotarissen en alle overige personen die voor of namens MAES notaris werkzaam zijn of zijn geweest, waaronder mede worden begrepen de aandeelhouders en bestuurders van MAES notaris alsmede de aandeelhouders en bestuurders van de houdstermaatschappijen van MAES notaris, alsmede hun rechtsopvolgers.

Artikel 2 
Overeenkomst van opdracht

1.       De opdracht wordt uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door of namens MAES notaris en de diensten worden uitsluitend verleend namens MAES notaris. Indien het de (stilzwijgende) bedoeling is, of de verwachting is gewekt, dat een opdracht door één of meerdere bepaalde personen wordt uitgevoerd, wordt daarmee op generlei wijze het recht van MAES notaris uitgesloten of beperkt om bij de uitvoering van de opdracht andere personen in te schakelen. 

2.     De opdrachten die op welke wijze dan ook worden aanvaard door of namens de stichting worden eveneens geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door of namens MAES notaris  en de diensten geschieden uitsluitend onder deze algemene voorwaarden en de diensten worden uitsluitend verleend namens MAES notaris.

3.       De rechtsverhouding tussen MAES notaris en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij MAES notaris zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

4.       De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit.

5.       Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan MAES notaris verschuldigd zijn.

6.       In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

7.   Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen, als de opdracht door de Opdrachtnemer is bevestigd aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever een namens MAES notaris gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3
Honorarium en kosten

1.       Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door MAES notaris gebruikelijk gehanteerde uurtarief voor de betreffende zaak, vermeerderd met kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.

2.      MAES notaris mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.

3.     Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is MAES notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.

4.   In geval aan de werkzaamheden van MAES notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt MAES notaris het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

5.    MAES notaris is voorts gerechtigd om aan de verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder MAES notaris berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota's en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.

6.     MAES notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door MAES notaris in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. MAES notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever verstrekt aan MAES notaris een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde, een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.     MAES notaris zal per dossier bij de Opdrachtgever kantoorkosten in rekening kunnen brengen, met een maximum van 7% over het honorarium, te vermeerderen met btw, of bij wijze van forfait een vast bedrag. 

Artikel 4  
Betaling

1.       Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van MAES notaris, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een nota binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.

2.       Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.

3.       MAES notaris is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.

4.       MAES notaris behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

5.     Voorts is MAES notaris bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.

6.      De juistheid van nota's en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.

7.    Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door MAES notaris in verband met de invordering gemaakte kosten. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en kosten. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

8.     Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is MAES notaris gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening van MAES notaris waartoe de Opdrachtgever gerechtigd is te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan MAES notaris verschuldigd is.

9.    Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de Opdrachtgever, evenals de gerechtelijke kosten. Als minimumbedrag wordt een bedrag van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag gehanteerd. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal veertig euro (€ 40,00) bedragen. 

Artikel 5 
Uitbetaling en beheer van gelden

1.    Een vordering op MAES notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. MAES notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

2.    MAES notaris kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. MAES notaris zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 WNA, de kwaliteitsrekening. MAES notaris is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

3.      Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) dient MAES notaris de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden zulks onder aftrek van de kosten. Ter verduidelijking stelt MAES notaris voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden zes (6) dagen of langer in haar beheer zijn. Indien MAES notaris het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij MAES notaris rente of andere kosten in rekening brengt zal MAES notaris die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente over gelden die bij MAES notaris in beheer zijn worden door MAES notaris forfaitair (door)berekend, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 
Aansprakelijkheid MAES notaris

1.       Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan MAES notaris gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop MAES notaris recht op uitkering heeft op grond van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico van MAES notaris volgens die verzekering. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

2.       Indien MAES notaris voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000.

3.       De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval MAES notaris aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.

4.       De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien MAES notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

5.     Ieder recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermede wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

6.       De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoelt, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

7.      Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers, notarissen, aandeelhouders en bestuurders van MAES notaris, en overige personen die bij, voor of namens MAES notaris werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan. 

Artikel 7 
Toepasselijke beroeps- en gedragsregels, WWFT en AVG

1.       MAES notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door MAES notaris worden verstrekt.

2.       Bij de uitvoering van de opdracht zal MAES notaris ook het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is MAES notaris verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Tevens kan MAES notaris in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIUNederland). Volgens de wet mag MAES notaris zijn Opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. MAES notaris zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MAES notaris.

3.      Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan MAES notaris voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

4.     Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever tevens bekend te zijn met het feit dat MAES notaris gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van MAES notaris zijn betrokken. Op de website van MAES notaris staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe het kantoor omgaat met de persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 8  
Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling, geschillenbeslechting

1.     Op de opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.   Op de dienstverlening door de notaris is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.

3.    Als de Opdrachtgever klachten heeft over het door MAES notaris uitgevoerde werk, of over een door MAES notaris ingediende declaratie, zal hij deze eerst melden bij een notaris van MAES notaris. Een klachtenregeling is opvraagbaar bij MAES notaris.

4.     Indien de klacht door MAES notaris naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor tuchtklachten, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). De Opdrachtgever is ook bevoegd zich tot de burgerlijke rechter te wenden.

5.  Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de woonplaats van MAES notaris bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden.

 

Gedeponeerd door MAES notaris op 1 september 2022