Schenkingsakte

Schenking is een overeenkomst zonder tegenprestatie, waarbij de begiftigde wordt verrijkt en de schenker verarmt. Die verrijking kan zijn een bedrag in geld, maar het kunnen ook roerende en onroerende zaken zijn die zonder tegenprestatie overgaan van de één op de ander. Schenkingen doen zich veel voor in de relatie ouder kind. Schenkingen zijn onderworpen aan schenkbelasting. Iedereen kan per jaar een schenking voor een bedrag van € 2.208 (2020) onbelast ontvangen en (pleeg)kinderen zelfs € 5.515 (2020). Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kennen een volledige vrijstelling. Een schenking hoger dan deze bedragen moet je altijd opgeven aan de Belastingdienst. 

Of en hoeveel schenkbelasting is verschuldigd, hangt af van de relatie van de begiftigde tot de schenker en de hoogte van de schenking. De begiftigde is belastingplichtig, tenzij aan hem de schenking vrij van recht wordt gedaan, of het een schenking door een ouder aan een minderjarig kind betreft. Dan draagt de schenker de schenkbelasting. Bovendien zijn er vrijstellingen. Hoe groter de verwantschap, des te lager de tarieven en des te hoger de vrijstellingen. 

De tarieven voor de schenkbelasting en de hoogte van de vrijstellingen worden elk jaar door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld. Op de site van de Belastingdienst vind je de tarieven, de vrijstellingen en een hulpmiddel om de verschuldigde schenkbelasting te berekenen. Je kan via die site zelfs aangifte doen. Kunnen wij natuurlijk ook voor je verzorgen. Zeker als het wat gecompliceerder is. Hebben wij speciale software voor. Kunnen ook met je meerekenen zodat je kunt toetsen of het klopt wat jezelf hebt uitgerekend.

Een alternatieve manier van belastingvrij schenken aan een kind, is de belastingvrije schenking op papier. Dat houdt in dat je een schenking doet zonder dat je daadwerkelijk contant geld overmaakt naar het kind. De begiftigde, het kind, krijgt dan een niet-opeisbare vordering op de schenker, zijn ouder(s). Mocht één van de ouders overlijden, dan wordt deze vordering in mindering gebracht op de nalatenschap. Zo betalen de kinderen dus over een lager bedrag erfbelasting en maken ze ieder jaar gebruik van de vrijstelling die geldt voor schenkbelasting. De Belastingdienst stelt strikte regels aan een schenking op papier. Zo moet je de schulderkenning bij de notaris vastleggen en moet je als ouder je kind jaarlijks een zakelijke rente betalen. Wanneer je overigens nog een ruime levensverwachting hebt, kan deze verplichte rentebetaling lastig zijn of worden. Wordt niet jaarlijks aan deze rentebetaling voldaan, dan wordt de schenking alsnog in de erfenis betrokken en wordt er erfbelasting over geheven.

Wil je als schenker of begiftigde weten hoe je nog meer schenkbelasting en/of erfbelasting kunt besparen of wil je de schenking in een akte laten vastleggen, neem dan contact met ons op. Een aantal ANBI's ondersteunen wij onder voorwaarden tegen een gematigd tarief of zelfs pro deo.