Oprichting Vereniging

Een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid wordt opgericht bij notariële akte.

Het doel van de vereniging geeft aan op welke wijze aan het rechtsverkeer kan worden deelgenomen. Een vereniging kan een onderneming in stand houden. Het doel mag niet worden overschreden.

De vereniging moet door twee of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. Het bestuur van de vereniging moet uit ten minste één meerderjarige natuurlijke persoon, of rechtspersoon, bestaan. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan.

Omdat de wet bepaalt dat een vereniging van rechtswege wordt ontbonden door het geheel ontbreken van leden moet vaststaan dat de vereniging vanaf haar oprichting ten minste één lid heeft.

De vereniging heeft twee organen, het bestuur en de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap in de vereniging.

De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur van de vereniging. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Afhankelijk van de activiteiten van de vereniging kan zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een vereniging kan eveneens onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw).