Geldverkeer en kwaliteitsrekening

1.        Declaratie of nota van afrekening

Bij zaken in de familierechtpraktijk en bij zaken in de ondernemingsrechtpraktijk zullen wij onze werkzaamheden en kosten direct na het passeren van de akte of op maandbasis uit declareren. Je ontvangt dan bij het passeren van de akte of door tijdsverloop van ons de factuur. Is er vooraf een voorschot of retainer voldaan, dan wordt dat verrekend met de einddeclaratie. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen.

Bij zaken in de vastgoedpraktijk ontvangen partijen voorafgaand aan het passeren van de akte(n) een nota van afrekening. Op de nota van afrekening staan de verschuldigde, de te ontvangen en de te verrekenen bedragen vermeld, waaronder - in beginsel onder meer - de koopsom, de hypotheeksom, de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting, de kadasterkosten, verschotten, afdracht kwaliteitsfonds KNB, de makelaarscourtage, de te verrekenen zakelijke lasten, de waarborgsom, verschuldigde dagrente en ons honorarium. Let op: de kosten voor de hypotheekakte (ons honorarium, de recherchekosten, de inschrijfkosten en de btw) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

2.        Kwaliteitsrekeningen

Op grond van de wet is een notaris verplicht één of meer kwaliteitsrekeningen, ook wel derdengeldenrekening of derdenrekening genoemd,  aan te houden. Op zo'n rekening staat geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij. Bijvoorbeeld bij het transport van een woning, waarbij er geldstromen lopen tussen koper, bank en verkoper. Met een kwaliteitsrekening houdt de notaris de gelden van klanten en partijen gescheiden van zijn eigen kantoorvermogen. Daarmee zijn de gelden van klanten en partijen beschermd tegen oneigenlijk gebruik of faillissement. Zonder deze bijzondere wettelijke bepaling zouden cliënten die geld op de rekening van de notaris hebben gestort, bij faillissement van de notaris hun geld mogelijk (deels) kwijt zijn.

Omdat de wet deze bijzondere gevolgen aan de derdengeldenrekening verbindt, mag die rekening alleen worden gebruikt voor geldverkeer waarbij de notaris direct betrokken is. Dat houdt in dat de notaris werkzaamheden heeft verricht waaruit een betalingsverplichting voor een contractspartij aan zijn wederpartij voortvloeit. Dus bijvoorbeeld de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen. In andere gevallen mag de notaris geen geld op zijn rekening ontvangen.

MAES notarissen en Basisnotarissen Rijnmond bankieren bij ABN AMRO Bank en bij de Rabobank. Onze  kwaliteitsrekeningen zijn:

Kwaliteitsrekeningen MAES notarissen 

Rabobank Rotterdam e.o.
IBAN NL91 RABO 0170 0703 60
BIC RABONL2U 

ABN Amro
IBAN NL29 ABNA 0481 4729 24
BIC ABNANL2A

Betalingen ten name van MAES notarissen onder vermelding van het dossiernummer.

Kwaliteitsrekeningen Basisnotarissen Rijnmond 

Rabobank Rotterdam e.o.
IBAN NL16 RABO 0170 0703 52
BIC RABONL2U

ABN Amro
IBAN NL31 ABNA 0460 9810 56
BIC ABNANL2A

Betalingen ten name van Basisnotarissen Rijnmond onder vermelding van het dossiernummer.

3.        Betalen gelden vóórafgaand aan het passeren van een akte

Op grond van wettelijke bepalingen staat het de notaris niet vrij om een akte van levering of hypotheekakte te passeren, als de gelden niet vóór het passeren van de akten op zijn kwaliteitsrekening zijn bijgeschreven. Het saldo van de nota van afrekening van koper en/of hypotheekgever (debiteur/schuldenaar) moet dan ook vóór het passeren van de akten op één van onze kwaliteitsrekeningen zijn bijgeschreven en die creditering moet met online bankieren bij onze bank voor ons ook zichtbaar zijn. 

iDEAL

Via je mijn Online Dossier kun je ons via iDEAL betalen.

Pinnen

Wij beschikken op kantoor over een pinapparaat waardoor je direct kunt afrekenen, niet met contant geld over straat hoeft en wij ook geen volle kas op kantoor houden. Wel zo veilig. Let wel: je kan niet meer pinnen dan de limiet die jij met je bank bent overeengekomen.   

Contante bedragen

Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels geen contante bedragen aannemen of uitbetalen van € 2.500 of meer.
 

4.        Uitbetaling van gelden

Wanneer

Volgens onze beroepsregels mag in vastgoeddossiers uitbetaling van gelden aan derden, bijvoorbeeld aan verkoper, de hypotheekbank of een tussenpersoon, niet eerder plaatsvinden dan na de door ons uitgevoerde na-recherche in de openbare registers gehouden door het Kadaster. Wij kunnen de na-recherche pas uitvoeren de eerste werkdag na inschrijving van de akte in de openbare registers. Tussen het passeren van de akte en de uitbetaling zitten dus één of twee werkdagen.

Aan wie?

Uitsluitend eigen rekening
Bij de aan- en verkoop van een onroerende zaak mag de notaris alleen geld uitbetalen aan degene die zelf bij de transactie is betrokken en aanspraak kan maken op uitbetaling van dat geld. Dit geldt ook bij een hypotheekverlening. Bij een verkoop stort de notaris het geld op de eigen rekening van de verkoper. Bij een hypotheekverlening stort de notaris het geld op de eigen rekening van de hypotheekgever (de schuldenaar). Het is dus niet mogelijk dat gelden op verzoek van een verkoper of hypotheekgever worden overgemaakt naar een bankrekening die niet op zijn naam staat. Overboeking naar een "en/of rekening" waarop ook een ander dan de verkoper/hypotheekgever is gerechtigd, is mogelijk.

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen op de regel toegestaan. Er mag van de regel worden afgeweken onder meer bij de aflossing van hypotheken, de betaling van makelaarscourtage, betalingen aan de Vereniging van Eigenaren, taxatiekosten en, bij een nieuwbouwwoning vervallen aannemingstermijnen. Ook de aflossing van persoonlijke leningen (bijvoorbeeld Comfortcard of VISA) en overbruggingskredieten door de notaris mag, mits een hypothecaire kredietverstrekker dit als voorwaarde heeft gesteld, voor het verstrekken van een (nieuwe) financiering.

Verhouding
De notaris mag het geld aan verkopers niet in een andere verhouding overmaken dan zij eigenaar waren. Een voorbeeld: A en B zijn voor 40 respectievelijk 60 procent eigenaar van een woning. Zij vragen de notaris aan ieder van hen de helft van de verkoopopbrengst over te maken. De notaris mag dit op grond van de regel niet, tenzij A en B in het kader van een verrekening bij het einde van een huwelijk of samenleving deze wijze van uitbetaling schriftelijk zijn overeengekomen. Uit de verkoopopbrengst mag de notaris niet op verzoek van de verkoper gelden overmaken als schenking aan bijvoorbeeld de kinderen.

5.        Rentevergoeding derdengelden

Op aan ons op de kwaliteitsrekening van ons kantoor toevertrouwde gelden hanteren wij een rentevergoeding op basis van de richtlijnen en de percentages die in het normale zakelijke economische verkeer voor het betreffende bedrag gebruikelijk zijn en door onze banken worden gehanteerd. Dit houdt in dat de hoogte van de toevertrouwde gelden en de tijdsduur bepalend zijn voor de rentevergoeding. Voor het beheer van gelden kunnen wij beheerkosten in rekening brengen.

Rentevergoedingen worden per dag berekend. Rentepercentages worden maandelijks geactualiseerd. Rente wordt zo snel mogelijk na uitkering van de gelden uitgekeerd, zulks met uitzondering van de rente over bedragen vanaf € 500.000, waarbij de rente wordt uitgekeerd eerst op het moment dat wij de rente ook daadwerkelijk van onze bank ontvangen (per kwartaal of per jaar).

Bij boedelgelden en nalatenschappen zal aan de hand van een rentestaffel afhankelijk van de looptijd en het saldo een basisrente (met opslag) worden vergoed. Bij veel mutaties zullen kosten voor de renteberekening in rekening worden gebracht.

Wij vergoeden geen rente over gelden die, ongeacht de hoogte ervan, vijf (5) dagen of korter aan ons zijn toevertrouwd. Bij wijze van uitzondering kunnen in bijzondere gevallen vooraf afwijkende afspraken worden gemaakt. Wij vergoeden geen rente over bedragen die lager zijn dan € 10.000 en zeven (7) dagen of korter aan ons zijn toevertrouwd. Wij vergoeden geen rente over bedragen die lager zijn dan € 2.500 en dertig (30) dagen of korter aan ons zijn toevertrouwd.

Voor depotbedragen zal, afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de vermoedelijke looptijd, een depotovereenkomst worden opgesteld, waarin de afspraken over de rentevergoeding en de beheerkosten worden vastgelegd.

Wij zijn gebonden aan de regelgeving vastgelegd in de Wet op het notarisambt en de beroeps- en gedragsregels. Dat brengt met zich mee dat onze bankrekeningen moeten voldoen aan gestelde eisen en dat de gelden op elk moment opvraagbaar moeten kunnen zijn. Om die reden kunnen rentepercentages lager zijn dan de op spaarrekeningen voor particulieren gebruikelijk vergoede rente.

Wij brengen bij negatieve rente (ten minste) 0,5% negatieve rente in rekening over het bedrag aan gelden die op onze kwaliteitsrekening worden bijgeschreven, gedeeld door 365 dagen en vermenigvuldigd met het aantal dagen dat wij de gelden onder ons hebben, zodat wij de vergoeding aan de bank kunnen  voldoen voor door ons bij de bank ten behoeve van derden aangehouden gelden. Wij kunnen klanten om een voorschot vragen om die vergoeding aan de bank vooraf en tijdig te kunnen voldoen. De in rekening gebrachte rente wordt door ons gespecificeerd in de nota van afrekening

Over de (hoogte van) rentebetalingen wordt door ons niet gediscussieerd of gecorrespondeerd.