Statutenwijziging rechtspersonen

Het leven van een rechtspersoon wordt geregeerd door de wet, de statuten en overeenkomsten. De statuten van een BV bevatten grosse modo onderwerpen als: (1) definities, (2) naam, statutaire zetel en doel, (3) kapitaal, aandelen, stortingsplicht, aandeelhoudersregister, (4) vruchtgebruik, pandrecht en certificering, (5) wijziging kapitaal (6) uitgifte en overdracht van aandelen (7) aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen (8) algemene vergadering (9) bestuur (10) boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting (11) winst en uitkeringen en kan een raad van commissarissen hebben.

Tijdens leven, ook tijdens dat van een rechtspersoon, kan er veel veranderen. Zo kan de naam achterhaald zijn, moet de zetel worden verplaatst, moet er kapitaal worden verminderd of worden er juist nieuwe aandelen uitgegeven, wil je andere soorten aandelen creëren met specifiek daaraan gekoppelde rechten of sluiten de statuten niet meer aan bij de huidige wetgeving. In die - en in nog veel meer andere gevallen - is wijziging van de statuten dan geboden. Alleen de notaris is bevoegd om een akte van statutenwijziging op te maken. Wij kunnen adviseren wat je wel en niet zou kunnen overwegen om op te nemen. Wij kunnen ook de aan de statutenwijziging voorafgaande besluitvorming - het aandeelhoudersbesluit of de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders - concipiëren en zorgen voor inschrijving van de wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.