Oprichting Stichting

Een stichting is rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte.

Het doel van de stichting geeft aan op welke manier de stichting aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Het doel van een stichting hoeft zich niet te beperken tot een ideëel of sociaal doel. Een stichting kan een onderneming in stand houden. Het doel mag niet worden overschreden.

De stichting moet door één of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. Het bestuur van de stichting moet uit ten minste een meerderjarig natuurlijke persoon of rechtspersoon bestaan. Een oprichter hoeft niet ook bestuurder te worden. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan.

De stichting heeft één orgaan, het bestuur.

De akte van oprichting bevat de statuten. De statuten bevatten de kern van de inrichting en structuur van de stichting. In reglementen kunnen onderwerpen nader worden uitgewerkt. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Afhankelijk van de activiteiten van de stichting kan zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een stichting kan ook onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw). Na de oprichting van de stichting word je hierover nader geïnformeerd door de belastingdienst.